טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> שוק ההון >> עסקה עתידית
 

מיסוי עסקאות עתידיות, נסחרות ושאינן נסחרות

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה:

עיסוקו העיקרי של עוסק הוא ייצוא תכשיטים מזהב; ובין יתר עיסוקיו הוא עושה "עסקאות עתידיות בקשר למחיר הזהב" [להלן - "העסקאות"].

העסקאות נעשות במסגרת בנקים בחוץ לארץ. מדובר בעסקאות אחדות בחודש.

השאלות:

1.   אם ייווצר רווח מהעסקאות הללו - האם הוא יחויב במס; ואם הוא יחויב, כאמור, במס - באיזה אופן הוא יחויב (פירותי או הוני), ומה יהיו שיעורי המס ?

2.   האם ישנה בעיה בעצם ביצוע עסקאות בחוץ לארץ, ולא בארץ ?

3.   אם ייעשו הפעולות באמצעות בנקים בארץ ולא בחו"ל - האם שונה המצב ?

4.   אם, נוסף על הפעולות הקשורות למחיר העתידי של הזהב, יבוצעו פעולות ספקולטיביות אחרות; כגון: עסקות בניירות ערך, עסקות עתידיות אחרות וכו' - האם תשתנה התשובה על השאלה המובאת לעיל ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

השאלה הראשית הנשאלת היא: האם העסקאות העתידיות שבוצעו מהוות עסקאות הגנה לפעילות העסקית, או שמא מדובר בעסקאות ספקולטיביות, שאותן יש לבחון - אילו עסקאות הן: או פירותיות או הוניות.

בתיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"] עוגן הטיפול במיסוי רווחים מעסקאות עתידיות, שפעילותן אינה מעסק, ושהוראות סעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 [להלן - "חוק התיאומים"] אינן חלות עליהן. במסגרת התיקון נקבעה הגדרה בסעיף 105יא לפקודה ל"עסקה עתידית" ו"לעסקת גידור".

עם זאת, אדגיש, כי הוראות התיקון הנ"ל לא שינו דבר בנוגע לאבחנה בין הכנסה פירותית מעסקאות עתידיות לבין הכנסה הונית מעסקאות עתידיות.

לעניין אבחנה זו, ובהקשר של הפעילות בשוק ההון, מקובל להניח, כי פסקי הדין המנחים הינם: פס"ד "מזרחי" ופס"ד "ברנר". בפס"ד אלה נקבעו מבחני עזר הכוללים, בין היתר, את הנקודות האלה: מבחן התדירות, הבקיאות והמומחיות, משך ההחזקה, דרך המימון, הסיכון וטיב העסקה, אירגון ומבנה הפעילות והיקף העסקאות שבוצע.

נוסף על זאת, אציין, כי רשות המסים פרסמה בשנת 2004 את חוזר מ"ה 13/2004 [משפטית], בעניין "סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית"(*). גם בחוזר זה נקבעו מבחני סיווג לאבחנה בין הכנסה פירותית להונית. כדי למנוע חזרה על דברים שנאמרו, אציין, כי החוזר סקר את כל המבחנים אשר כוללים, בין השאר, את המבחנים שצוינו לעיל.

על כן, מכל האמור לעיל ולנוכח נתוני פניית השואל - הרי, לעניות דעתי, העסקה העתידית על הזהב בהקשר של פעילות ייצוא תכשיטים הינה עסקת הגנה הקשורה לפעילות העסקית השוטפת. דהיינו: תוצאות העסקה יקוזזו מתוצאות הפעילות בייצוא התכשיטים, או יתווספו לתוצאות הפעילות מייצוא תכשיטים, וייחשבו לחלק מהפעילות העסקית לצורכי מס.

במאמר מוסגר אציין, כי ניתן לסווג את העסקה הנ"ל "עסקת גידור" כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה. אולם, שר האוצר טרם השתמש בסמכותו, שנקבעה בסעיף 105יד לפקודה, כדי להתקין תקנות, שיקבעו כי ההכנסה מעסקת גידור תהווה הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה; קרי - הכנסה מעסק כפי שהכללים החשבונאיים קבעו.

באשר לשאלת מקום ביצוע הפעולות, אין נפקות ככל שמדובר בפעילות עסקית, כפי שציינתי לעיל. אולם, אם מדובר בפעילות, שאינה מגיעה לכדי עסק, ושאינה אינטגרלית לפעילות עסקית - הרי ישנה השפעה על מקום ביצוע העסקה לגבי סיווג העסקה: "נייר ערך זר", או "נייר ערך ישראלי", או "נייר ערך לא סחיר".

עסקה עתידית תסווג "נייר ערך זר" על פי תקנות מ"ה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס"ג-2003 כדלקמן:

"עסקה עתידית בנייר ערך זר הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל, וכן עסקה עתידית בנייר ערך זר, למעט עסקה עתידית כאמור הנסחרת בבורסה בישראל."

נוסח זה מהווה הוראת שעה לשנים 2003 עד 2006.

אם מדובר בעסקה, המהווה "נייר ערך זר" - הרי שיעור המס בשנת 2004 הינו 35%.

אם מדובר בעסקה עתידית, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, והיא אינה "נייר ערך זר" - הרי יחולו שיעורי המס על רווח הון מניירות ערך סחירים; קרי - מס בשיעור 15%, בכפוף להוראות בדבר המס המוקל (אי תביעת הוצאות מימון, אין הכנסה מעסק, אי הפעלת חוק התיאומים).

אם מדובר בעסקה עתידית, שאינה נסחרת בבורסה או בשוק מוסדר - הרי יחול מס בשיעור 25%.

לסיכום חלק זה, אציין, כי מיסוי עסקה עתידית נסחרת עד תום 2004 תחויב במס: בשיעור 35%, אם היא מוגדרת "נייר ערך זר"; בשיעור 15%, אם היא מוגדרת "נייר ערך ישראלי"; ואם היא אינה סחירה - המס הוא בשיעור 25%, אם מדובר ברווח הון, או לפי המס השולי אם מדובר בעסק.

הנני מציין, כי בימים אלה עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון מס' 142 לפקודה, אשר לפיו שיעורי המס, החלים על "ניירות ערך סחירים זרים", יהיו זהים לשיעורי המס, החלים על "ניירות ערך סחירים ישראלים". קרי: שיעור המס, שיחול החל מיום 1 בינואר 2005 על נייר ערך זרים, יהא 15%. נייר ערך זר, שהוחזק לפני יום זה, יגרור: חבות במס בשיעור 35% עד אותו מועד; וחבות במס בשיעור 15% באותו מועד על בסיס חלוקה ליניארית לפי תקופות האחזקה.

 

הפניות המשיב:

חוזר מס הכנסה מס' 13/2004 [משפטית], מיום 30 ביוני 2004, בנידון: "סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית" - "ידע למידע" 335, אוגוסט 2004, עמוד 115.