טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> מיסוי תאגידים >> סימני מסחר ואי תחרות
 

סימני מסחר ואי תחרות בקניית פעילות של חברה

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה :

חברה תעשייתית רכשה פעילות של חברה תמורת 2 מיליוני $ לפי הפירוט הזה:

 

פרטים

אלפי $

ציוד

150

מלאי

300

סימני מסחר ואי תחרות

1,550

 

2,000

 

בהסכם המכר נקבע:

1.   אם תהיה מניעה מלהעביר או מלהשתמש בסימני המסחר, יקוזז מסכום התמורה 1 מיליון $;

2.   התקופה, שבה תהיה המוכרת מנועה מלהתחרות, הנה 3 שנים.

השאלה:

מה הם שיעורי ההפחתה של התמורות, ששולמו בעד סימני המסחר ואי התחרות ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

תחילה, אני תוהה כיצד לסעיף סימני מסחר נקבע תג מחיר של 1.5 מיליון $, אם העסקה תבוצע; ותג מחיר נמוך מזה אם העסקה לא תבוצע. לדעתי, הפרש זה אינו נכון מן ההיבט הכלכלי; ויותר חשוב: הוא יעורר שאלות בעניין אצל רשויות המס.

לגופו של עניין - יש להפריד בין התשלום בעד רכיב סימני המסחר לבין התשלום בעד רכיב אי התחרות.

בעניין התשלום בעד סימני המסחר

הנחתי היא, כי מדובר בידע, שרכשה חברה תעשייתית. על כן, חוק עידוד תעשייה (מסים), תשמ"ט-1969 קובע הפחתה של 12.5% לשנה בגין עלות הרכישה.

אם סימני המסחר אינם מהווים ידע - הרי להוצאה זו לא נקבע שיעור פחת בתקנות מס הכנסה (פחת) 1941, וכן בהוראות דין אחרות [דוגמת חוק עידוד תעשייה (מסים), שצוין לעיל]. פתרון לסוגיה זו ניתן לקבל בפס"ד "עינבר היכלי יופי"; כלומר, יש לאמץ גישה כלכלית, שלפיה אפשר לדרוש פחת גם בעד נכס שאינו מופיע בתקנות כל זמן שנכס זה משמש בייצור ההכנסה ולפי אורך חייו המועילים.

גישה הפוכה לאמור לעיל ניתן למצוא בפס"ד "נצבא" , אשר בו נקבע, כי הנישום אינו זכאי לפחת בעד נכס שאינו מופיע בתקנות הפחת. אולם, לדעתי, פס"ד זה הינו מיושן ונוגד את הפסיקה העכשווית, המפרשת את חוקי המס בראייה יותר כלכלית.

 

בעניין התשלום בעד רכיב אי התחרות

יש להבחין בין תשלום, המהווה הוצאה שוטפת בייצור הכנסה, לבין נכס הוני, התלוי במידת ההגבלה הגיאוגרפית ובמשך זמן ההגבלה. לעניין זה, יש לראות את פסקי הדין האלה: פס"ד "עוף חיפה" וכן פס"ד "יהונתן בן שלום".

ברי לכול, כי הגבלה מצומצמת מבחינה גיאוגרפית ומבחינת פרק הזמן תאפשר הכרה בהוצאה זו כהוצאה שוטפת. לא קבעתי עמדה נחרצת למרות הנתון של מגבלת אי תחרות של 3 שנים, מכיוון שאין נתונים על המגבלה הגיאוגרפית.

 

המשיב - ממחלקת המסים של bdo זיו האפט, רואי חשבון.