טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> הכנסות >> סיווג הכנסות - פירותי או הוני
 

סיווג ההכנסה הנובעת ממתן "זכות שיווק בלעדית" - "הכנסה פירותית", או "הכנסה הונית"

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה :

חברה מייצרת/משווקת מוצר מסוים [להלן - "חברה א'"]. החברה התקשרה בחוזה עם חברה ב' ונתנה לה זכות שיווק בלעדית של מוצר זה.

השאלות:

1.   האם ניתן לראות בהכנסה זו "הכנסה פרותית" ?

2.   אם מדובר כאן ב"הכנסה הונית" - האם רווח ההון יחושב לפי 25%[?]; או, הוא יחושב באורח יחסי מתחילת הקמת החברה; או, הוא יחושב מתחילת ייצור המוצר בחברה א', שהינו תאריך מאוחר מתאריך הקמת החברה ?

 

רו"ח שמעון אבנעים ומיכל אדלר - משיבים:

עסקת מתן זכות שיווק בלעדית, שתוארה בפניית השואלים, עשויה להיות בגדר מקורות חיוב אחדים בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"], אשר, מן הסתם, יביאו לידי תוצאות מס שונות.

בסעיף 2(7) לפקודה נקבע מקור הכנסה, הכולל הכנסות הנובעות מהשכרת נכסים ערטילאיים ובלתי מוחשיים, ביניהן מתן זכויות למיניהן.

מנגד - אם עסקינן במכירת זכות שיווק, שהיא בתחום עיסוקה של החברה המוכרת - עשויה העסקה לחסות בגדר הוראות סעיף 2(1) לפקודה; והיא תמוסה, בהתאמה, כהכנסה מעסק.

נוסף על זאת, ייתכנו מצבים מסוימים, שבהם ניתן יהיה לראות בעסקה "עסקה הונית"; ואם כך יראו את העסקה - היא תמוסה מכוח הוראות חלק ה' לפקודה.

לאור מגוון אפשרויות המיסוי, קיימת חשיבות רבה לשאלת סיווגה של העסקה האמורה.

שאלת ההבחנה בין "הכנסה פירותית" לבין "הכנסה הונית" נדונה לא אחת בפסיקה ובספרות. המבחן לסיווג ההכנסה הוא אם נמכר הנכס עצמו. אם התשובה לזאת הינה חיובית, תסווג ההכנסה "הכנסה הונית"; ואם לא כן - מדובר במצב, שבו הנכס נשאר בידי המוכר והוא רק נמסר לידי אחר לשם השימוש בו, ועל כן ההכנסה תהא בגדר "הכנסה פירותית".

ההבחנה בין תקבול הוני, המתקבל על "העברת זכות שיווק", לבין תקבול המהווה הכנסה פירותית מכוח הוראות סעיפי המשנה השונים לסעיף 2 לפקודה, תלויה בהגבלות החוזיות בין מוכר זכות השיווק לבין הצד שכנגד.

אחד מפסקי הדין שעסקו בסוגיה הינו פסק דין "ארו-ישראל פרונירים", שבו נפסק, כי - לעניין העברת ידע - יראו את התקבולים כהכנסה פירותית מהשכרה בהתקיים התנאים האלה:

1.   פרק הזמן לשימוש בידע הינו קצר.

2.   המשתמש בידע מתחייב לשומרו בסוד.

3.   השימוש בידע מוגבל לאיזור גיאוגרפי מסוים ומצומצם.

4.   קיים ערך לנכס בסוף התקופה.

5.   המוכר משאיר לעצמו זכויות בנכס.

6.   הרוכש אינו רשאי להפיץ, להעתיק, לבצע שינויים והתאמות כרצונו בנכס.

וכן - נקבע, כי לאופן התשלום אין חשיבות לצורך סיווג ההכנסה.

מתוך הנתונים בפניית השואלים - לא ברור, אם ההכנסה מהעברת זכות השיווק הבלעדית היא בגדר הכנסה פירותית, או שמא היא בגדר הכנסה הונית לאור המבחנים שצוינו לעיל.

עם זאת, נראה, כי הקניית זכות שיווק לאחר איננה בבחינת הקניית קניין רוחני רגיל. שכן, בעוד בעל קניין רוחני המוכר אותו נפרד מקניינו - הרי, כשמדובר בהעברת זכות שיווק, נותר הנכס בידי המעביר, אלא שהוא מחלקו עם אחר על ידי מתן הרשאה כאמור לשיווקו. על כן, עסקה זו הינה, לדעתנו, יותר בעלת סממנים פירותיים מבעלת סממנים הוניים.

לבד זאת, ומכיוון שנשאלנו - אם תסווג העסקה "עסקה הונית", עולה השאלה: מהו יום רכישת הנכס הנמכר; קרי: האם הזכות נוצרה במועד חתימת ההסכם, וזאת מכיוון שזכות השיווק "באה לעולם" רק במועד זה, או שמא הזכות נוצרה עוד במועד, שבו החלה החברה את פעילותה. לשאלה זו נפקות לעניין חישוב המס המוטל על העסקה.

בעקבות תיקון 132 לפקודה - פחת שיעור המס על רווח ההון הריאלי מיום 1 בינואר 2003 - ל-25%.

אם יום הרכישה הוא במועד המכירה יחול מס רווח הון ריאלי בשיעור 25% ללא כל פריסה ליניארית. אולם, אם יום הרכישה הינו במועד התחלת הפעילות, יש לבצע ליניאריות של הרווח הריאלי בהתאם ליחס שבין תקופות האחזקה: עד ליום 31.12.2002 - מס בשיעור 36%; וממועד זה ואילך - מס בשיעור 25%.

לדעתנו, הפרשנות היותר מקובלת תקבע, כי יום הרכישה הינו יום תחילת הפעילות, אם כי ישנם מלומדים, הסוברים כי במקרים כגון דא יום הרכישה יהא יום חתימת ההסכם. 

 

המשיבים - ממחלקת המסים של bdo זיו האפט, רואי חשבון