טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> שוק ההון >> סיווג הכנסה מקרן גידור
 
ההכנסה מהשקעה בקרן גידור - פירותית או הונית                                                               
פורסם בירחון ידע למידע
שאלה
חברה בע"מ (חברה א') השקיעה כשותף מוגבל בקרן גידור - (חברה זו - א' עם חברה נוספת - חברה ב' הקימו חברה נוספת - חברה ג', שהיא השותף הכללי בקרן הגידור - השותף המנהל).
לחברה א', בגין השקעתה כשותף מוגבל, נוצר רווח, שהיא קיבלה לחשבונה עם החזר ההשקעה.
השאלות:
1.   האם החברה צריכה להוציא חשבונית מס בגין הכנסה זו, והאם היא חייבת
במע"מ ?
2.   האם הכנסה זו חייבת במס חברות, או במס בשיעור אחר ?
3.   אם מדובר ברווח הון, כיצד הוא יוצג במאזן החברה ?
רו"ח שמעון אבנעים משיב:
תשובתי מתבססת על ההנחה, כי החזר ההשקעה בתוספת הרווח - כמוה, כמימוש ההשקעה בקרן הגידור.
לשאלה 1:
הגדרת המונח "טובין" בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, אינה חלה על: "...ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם;". זאת, היות שההשקעה בקרן גידור זהה במהותה לרכישת נייר ערך, או לרכישת יחידה בקרן נאמנות.
מכירת זכות זו אינה חייבת במע"מ. על כן, המסמך היחיד הנדרש הנו קבלה (וגם זו כפופה לתקנה 19(ד), על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973).
במאמר מוסגר נציין, כי גם בעת הרכישה לעיל, החברה לא קיבלה חשבונית מס, ולא ניכתה מע"מ בגין השקעתה.
לשאלה 2:
שאלת סיווג ההכנסה של משקיע בקרן גידור הנה נקודה, שאינה מטופלת באישור מראש שנותנת רשות המסים בישראל. על פי רוב נקבע, כי הניכוי במקור יהיה, בהתאם לשיעור הניכוי החל על מכירה בשוק ההון. אולם, קביעת אופי ההכנסה נותרה פתוחה לדיון כלפי כל משקיע, בהתאם להיקף פעילותו.
לכן אציין את חוזר מס הכנסה 13/2004, העוסק בסיווג ההכנסות מניירות ערך, ואשר קובע רשימה של מבחני סיווג (תדירות, החזקה בנכס, בקיאות, היקף השקעה, מימון וכו'), שעל פיהם ההכנסה תוגדר כפירותית או כהונית.
היות שנתוני השאלה לא כללו את פעילות החברה בשוק ההון ובהנחה, שזו ההשקעה היחידה שהחברה ביצעה, ניתן יהיה לתמוך בעמדה, כי רווחי החברה הנם הוניים וחייבים במס, בשיעור 25% (השיעור רלוונטי רק לחברות, שהוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, לא חלו עליהן בשנת 2005). אחרת, שיעור המס הנו שיעור מס חברות.
לשאלה 3:
השאלה אינה ברורה. אם ברווח הון עסקינן, מה למאזן החברה כאן ?