טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> שוק ההון >> ניכוי מהכנסות בשל חיפושי נפט
 

ניכוי מהכנסות בשל חיפושי נפט

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה:

נישום, בעל מקצוע חופשי עצמאי, החזיק באופן פרטי בשנת 2007 מניות ואופציות לחיפושי נפט.

השאלה: האם הנישום לעיל רשאי לדרוש ניכוי על הכנסותיו, ואיך זה מתבצע ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

תחילה, אני מניח, כי בעל המקצוע החופשי העצמאי לעיל מחזיק ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט, ולא במניות או באופציות לחיפושי נפט. זאת, היות שרק על יחידות השתתפות נקבעו תקנות מיוחדות להכרה בהוצאה - תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 [להלן - "הכללים"].

דרישת הקדם ליהנות מן הכללים היא היות המחזיק - "מחזיק זכאי". על פי הכללים, בעל יחידת השתתפות, אשר מחזיק את היחידה עד לתום שנת המס, יהיה זכאי לתוצאות העסקיות של השותפות על פי חלקו בהון השותפות, אך לא יותר מסכום רכישת היחידה.

על פי הפרקטיקה הנהוגה, השותף הכללי יערוך דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר של כל שנה, שבה היו לשותפות נכסי נפט (כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט"ז-1956), אשר יפרטו את הכנסות השותפות ואת הוצאותיה.

דוח זה יועבר לנאמן, לא יאוחר מסוף חודש מארס של כל שנה עוקבת. הנאמן ידאג להפיץ את הדוח לציבור ועל בסיס התוצאות, שפורטו בדוח השותפות, בעל היחידה יכלול את חלקו בדוחו האישי, בהתאם להכנסה / להוצאה שמופיעות בדוח השותפות.

אפנה את תשומת הלב, כי אנו עדים בשנים האחרונות למצבים, שבהם שותפויות  מסוימות מדווחות על רווחים בפעילותן. במצבים כגון דא, יש לוודא, כי הובא בחשבון גם החלק היחסי של המס שנוכה במקור, ככל שנוכה במסגרת אישור התעודה בידי רשויות המסים בישראל.

לסיום אציין, כי שאלה זו על אף היותה קצרה אינה פשוטה כלל ועיקר למענה, וקיימות סוגיות נוספות (כגון הוראות מי גוברות: הכללים דלעיל, או הוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, פרק ב'), אשר קצרה היריעה מלהכיל. על כן מומלץ לקבל ייעוץ מס פרטני יותר בקשר למעמד המיסויי של הלקוח.