טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> מלכרים ומוסדות ציבור >> ניכוי הוצאות עמותה - מומחה חוץ
 

ניכוי הוצאות עמותה: על תשלומים למומחה חוץ שהיא הזמינה, ועל דירה וארוחות בעבורו

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה

עמותה משלמת משכורת למומחה חוץ, והיא מעוניינת לנכות מתוך המשכורת דמי שכירות בעבור דירה והוצאות על ארוחות עד 260 ש"ח ליום.

השאלות:

1.   האם אפשר להפחית את ההוצאות ממשכורת מומחה החוץ, ורק את הסכום הנותר - למסות ?

2.   כמה מס תנכה העמותה מהמשכורת שהיא משלמת ?

3.   על מה חל מס השכר ומס המעסיקים לפני ניכוי ההוצאות למומחה החוץ או אחריו ?

4.   המומחה מועסק כשכיר; האם הוא חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

על פי התקנות - זכאי מומחה החוץ לנכות מהכנסתו את ההוצאות שפורטו לעיל; קרי - הוצאות לשכר דירה ולאש"ל, ובלבד שמתקיימות יתר ההוראות שבתקנות - עד שהייה למשך 12 חודשים.

לכאורה, לשון החוק היא ברורה, והיא מקנה רק למומחה החוץ זכות לתביעת ניכוי ההוצאות ולא למזמין העבודה - המלכ"ר; ועל כן, המלכ"ר אינו רשאי להקטין את הוצאות השכר שלו בסך הוצאות האש"ל ושכר הדירה. אולם, בלוח לניכוי מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2004, אשר פרסמה רשות המסים בישראל [להלן - "רשות המסים"] נקבע בסעיף 11 - "התרת הוצאות שהייה לעובדים תושבי חוץ", בין היתר, כדלקמן:

"הוגשה לפקיד השומה בו מתנהל תיק המעביד רשימת עובדים תושבי חוץ להם הותרו הוצאות השהייה, הכוללת את שמם... ".

מכאן עולה, כי רשות המסים איפשרה למעבידים לתבוע את הוצאות השהייה של העובדים שהם [המעבידים] הזמינו.

הנני מציין, כי ההסדר שצוין הוא רק אם מדובר ב"עובד" ולא ב"נותן שירותים עצמאי"; ולמען הסדר הטוב - הנני מוסיף לציין, כי בלוחות הניכויים, שיצאו בתחילת שנת 2005 ושנת 2006, לא צוין הסעיף הזה. על כן, מומלץ לקבל את אישור פקיד שומה ניכויים המתאים טרם ביצוע הפעולה.

בהנחה כי ההנחיה משנת 2004 היא בתוקף - הרי רשאית העמותה להקטין את הוצאות השכר בסך הוצאות השהייה שבהן עמד מומחה החוץ, ועל יסוד הרכיב נטו תחושב חבות מומחה החוץ במס.

מבחינת חבות המעביד - גם במקרה הזה: תחויב ההוצאה נטו במס שכר ובמס מעסיקים וכן בדמי ביטוח לאומי.

במאמר מוסגר -

        הנני מציין, כי בתשובתי כאן, הנחתי היא בדבר מרצה שהוא מומחה חוץ, המגיע ממדינה אשר לישראל אין עימה אמנה.

        אם ההנחה אינה נכונה, יש לבחון את הוראות האמנה עם מדינת תושבותו של מומחה החוץ ועל פיה לפעול. קרי: ישנן מדינות, שלהן אמנות עם ישראל (דוגמת: בריטניה, ארה"ב ועוד), אשר קובעות הוראות בדבר מיסוי מרצים. למותר לציין, כי הוראות האמנה גוברות על הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

המשיב - מנהל מחלקת פרט במשרד bdo זיו האפט, רואי חשבון.