טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


הטבות לעולים חדשים על פי החוק החדש
רו"ח רחל לבקוביץ שואלת:
על פי סעיף 14 החדש: הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל תהיה פטורה ממס במשך 10 שנים.
השאלה:
האם אדם שעובד בארץ עבור חברה בחו"ל ומקבל משכורת מחו"ל נכנס לסעיף וההכנסה נחשבת להכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל ופטורה ממס למשך 10 שנים?
אדם שגר בישראל ובספטמבר 2007 עזב את הארץ והעתיק את מרכז חייו לחו"ל.
האם ניתן לומר שבשנת 2007 הוא כבר לא תושב למרות ששהה בארץ בשנת המס למעלה מ - 183 ימים
 
רו"ח שמעון אבנעים משיב:
שאלה 1:
היות והשאלה הנשאלת מקמצת בנתונים אניח כי הכוונה בשאלה באדם הנכנס להגדרת תושב ישראל לראשונה/תושב חוזר ותיק כפי שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  168 והוראת שעה), התשס"ח – 2008 (להלן – "התיקון"). (הפנייה – ידע למידע 385 עמ' 247).
אומנם התיקון נועד לתמרץ את שיבתם ארצה של ישראלים ע"י מתן הטבות מס מפליגות אך לא בלתי מוגבלות.
על בסיס הנתונים בשאלה אותו אדם מבצע את עבודתו מהארץ ועל כן הכנסתו מופקת בישראל ולא תוכל להכנס בגדר הוראות התיקון המקנות הטבות רק על הכנסות שהופקו מחוץ לישראל.
במאמר מוסגר, אציין כי אם העובד יודיע על בחירתו בשנת הסתגלות ויבצע את עבודתו עבור בחברה מחוץ לישראל ניתן יהיה להכנס לגדר ההטבות שנקבעו בתיקון. דבר זה כאמור מחייב בחינת הנתונים באופן דקדקני בטרם נקיטת פעולות בלתי חוזרות.
 שאלה 2:
הגדרת תושב חוץ בתיקון קובעת כי תושב חוץ יהיה גם יחיד שהתקיימו בו כל אלה:
א.       שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה.
ב.       מרכז חייו אינו בישראל.
אף כי נניח כי הניתוק מישראל הוא מיידי (דבר שטרום התיקון לא היה מקובל על רשויות המס שראו בניתוק תהליך ממושך ולא חד) הרי שקיימת דרישה לשהייה של לפחות 183 ימים בשנים 2007 ו 2008 מחוץ לישראל.