טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


 

השקעה בקרן ריט
פורסם בירחון ידע למידע
שאלה:
כאשר חברה משקיעה בקרן ריט - כיצד ממסים את ההכנסות שלה מהרווחים המחולקים מקרן ריט?
רו"ח שמעון אבנעים משיב:
הגדרת קרן להשקעות במקרקעין (להלן: "קרן ריט") מופיעה בסעיף 64א3 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ( להלן: "הפקודה") ואני מניח כי כל ההוראות מתקיימות בקרן נשוא השאלה.
הסדר המס של המשקיעים בקרנות ריט נקבע בסעיף 64א4 לפקודה אשר קובע, בין היתר, כדלקמן:
1.       ההכנסה החייבת של קרן הריט תחשב לצורך חישוב המס, שיעור המס וקיזוז הפסדים כהכנסתם החייבת של בעלי המניות בקרן הריט.
2.       הכנסה חייבת זו תחוייב במועד העברתה לבעלי המניות.
3.       סיווג ההכנסה החייבת של בעלי המניות למקור ההכנסה יהיה בהתאם למקור ההכנסה שממנו הופקה או נצמחה בידי הקרן אך לא תחשב כהכנסה מיגיעה אישית ומרכיב ההכנסה בגובה הוצאות הפחת יחוייב כרווח הון או שבח לפי העניין.
4.       הכנסות חריגות (כגון:מכירת מלאי עסקי, הכנסות שאינן מנדל"ן מניב או מניירות ערך סחירים ובלבד שלא עלו על 5% מכלל ההכנסות ) יחוייבו במס בשיעור של 70% ללא זכאות לפטור, ניכוי או קיזוז. הנסיון מראה כי קרנות הריט נמנעו מהפקת הכנסות מעין אלה.
לסיכום: בהנחה ומדובר בשנת 2010 שעור מס החברות זהה למס רווח הון ההכנסות שיועברו מקרן הריט לחברה ימוסו במס בשעור של 25% ומכיוון שקרנות הריט נמנעו מיצירת הכנסות חריגות אין רלוונטיות לעניין זה בתשובתי.
    
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.