טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


 

הקצאת מניות בחברה פרטית
פורסם בירחון ידע למידע

שאלה:
המקרה: מדובר בחברה פרטית בבעלות אדם אחד המפעילה מסעדה להלן- חברה א' . את הכספים ששימשו כהשקעה להקמת המסעדה קיבלה חברה א' כהלוואה מחברה ב' אשר בבעלות אביו של בע"מנ חברה א'. חברה א' מעוניינת להקצות מניות 25 % לחברה ב' בתמורה להלוואה שקיבלה. שאלות:1. האם פעולה זו תחשב כארוע מס 2.ואם כן באיזה סיטואציה 3. ובמקרה שכן מה היה עליה לעשות כדי שלא ייחשב כארוע מס.
רו"ח שמעון אבנעים משיב:
הוראות פקודת מס הכנסה:
בהנחה שמתן ההלוואה מחברה ב' לחברה א' נעשתה בתנאי שוק הרי שארוע מס הנובע מפעולה זו הינו מרכיב הריבית שנצברה על ההלוואה. כאשר מחד מהווה הכנסה בחב' ב' והוצאה בחב' א'. היות ולא מצויין כי חב' א' שילמה תשלום כלשהו (קרן או ריבית) לחב' ב' אני מניח כי הריבית התווספה לקרן ההלוואה. סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה קובע הוראות מרחיבות ומרחיקות לכת בדבר הכרה בהכנסה ממחילת חוב. בין היתר, קובע הסעיף כי יתרת חוב לספק אשר ויתר על גבייתו תחשב כהכנסה ממחילת חוב. לכאורה, מהאמור לעיל עולה כי הארוע המתואר בשאלה מהווה ארוע מס על כל סכום ההלוואה – קרן וריבית שנצברה.
פתרון מוצע:
פתרון זה מבוסס על הנחת הבסיס כי סכום ההלוואה + הריבית אכן מהווים 25% מערך חברה א'. במילים אחרות לחב' א' ישנה הערכת שווי או לכל הפחות אומדן מבוסס בדבר שוויה.
היות והאמור בהוראות פקודת מס הכנסה הינו אבסורד מבחינה כלכלית אציע כי חברה א' תקח הלוואה מהבנק בגובה חובה כלפי חברה ב'. חב' א' תעביר תזרימית( ולא באמצעות פקודות יומן...) את הסכום האמור לחב' ב'. בהתבסס על הערכת השווי או האומדן האמור תשקיע חב' ב' את הסכום שנתקבל חזרה בחב' א' כנגד הנפקת הון. חב' א' תפרע את ההלוואה מהבנק באמצעות הסכום שהתקבל .
האמור לעיל יחזק משמעותית את טענות החברה כי לא קיים ארוע מס על אף שמדובר שלכאורה חסר משמעות כלכלית.
 
 
 
 
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.