טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> הכנסות >> הכנסה ממחילת חוב
 

מחילת חוב במתן הלוואות

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה:

חברה [להלן - "המלווה"] העוסקת במכירת חלקי חילוף למטוסים, הלוותה סכום של כ-100 אלף דולר לחברה [להלן - "הלווה"] המפתחת תוכנות הקשורות בטיס. הלווה אינה עומדת בפירעון החוב והיא נמצאת על סף פשיטת רגל.

השאלות:

1.   האם המלווה יכולה להכיר בהפסד ?

2.   האם ההפסד הוא הפסד הוני ?

3.   האם סכום החוב שנמחל, למעשה, מהווה הכנסה ממחילת חוב על פי סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, אצל הלווה, והאם דבר זה יאפשר להכיר במחילת חוב כהוצאה פירותית אצל המלווה ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

כלל ידוע בדיני המס הוא, כי אין ללמוד מסיווג ההכנסה אצל אדם א' לעניין התרת ההוצאה בפנקסי החשבונות [להלן - "הפנקסים"] של אדם ב'. לכן עלינו לבחון את סיווג ההוצאה ואת עיתויה, על פי הכללים שנקבעו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"], וללא קשר לבחינה זו - לבחון את סיווג ההכנסה ככל שהיא קיימת, על פי הכללים שנקבעו לעניין זה.

לשאלה 2-1:

תחילה, עלינו לבחון: האם מדובר בהפסד הוני או בהפסד פירותי.

מן הנתונים שהוצגו לעיל נראה כי לחברה יש פעילות ייצורית, ואין היא עוסקת כדבר שבשגרה במתן הלוואות.

על כן נראה, כי מתן הלוואה זו היא במישור ההוני. תחת הנחה זו יש להוכיח, כי לא קיים כל סיכוי לגבות את כספי ההלוואה. לדעתי, הצגת פנייה לבית המשפט על פירוק / חדלות פירעון תהווה אסמכתה מספיקה להכרה בהפסד.

אולם, אם לחברה יש פעילות נוספת על הפעילות הייצורית המגיעה לכדי עסק - מתן הלוואות וקיום מנגנון תפעולי בעניין, הרי ההפסד יסווג כהפסד פירותי.

כדי לגבש הפסד זה, נדרש להוכיח את קיומו של ההפסד באופן מובהק יותר מאשר המקרה הקודם - פניות ללווה, נקיטת הליכי הוצאה לפועל, או מכתב עורך דין, כי עלויות גביית החוב עולות על סכום החוב.

בהנחה כי תנאים אלה מתממשים, ניתן יהיה להכיר בהפסד זה כהפסד פירותי שוטף.

לשאלה 3:

לקביעת ההכנסה יכול שיהיו שני מקורות חיוב:

א.   סעיף 3(ב)(1) לפקודה - בגין רכיב הוצאות המימון, שנרשמו בפנקסי הלווה (ריבית, הפרשי הצמדה וכו'), בשנים קודמות והוכרו כהוצאה, הן ייחשבו כהכנסה בשנת מחילתן.

ב.   סעיף 3(ב)(3) לפקודה - סעיף זה קובע, כי רכיב קרן החוב יהיה חייב במס, בשנת המחילה. אם אין מדובר במענק שניתן לצורכי העסק, אין הוא חייב במס על פי הוראות סעיף 2 לפקודה, ואין הוא מקטין עלות של רכוש קבוע שנקנה. על פי נתוני השאלה לעיל נראה, כי ההלוואה שנתקבלה תחויב על פי הוראות סעיף זה.

במאמר מוסגר אציין, כי הכנסה זו יכול שתסווג כהכנסה פירותית, או כהכנסה הונית לעניין קיזוז הפסדים - וראה סעיפים 3(ב)(3)(ב) ו-(ג) לפקודה.

עוד אוסיף ואציין, כי כל האמור לעיל מתבסס על כך, שמדובר בפעולה בין צדדים שאינם קשורים. אחרת, יש לבחון סוגיות נוספות, כגון חיובי ריבית ריאלית ו"ניצול" הוראות חוק בפעולה בין חברות קשורות.