טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> שוק ההון >> הגדרת הון עצמי ליועץ השקעות
 
15/08/2007

הגדרת "הון עצמי" של בעל רישיון על פי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה

בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות, בתקנה 2 לתקנות, כתוב: "הון עצמי של בעל רישיון שהוא חברה לא יפחת, בכל עת, מסכום של מאתיים אלף שקלים חדשים".

        האם הפסד של החברה נכלל בחישוב ההון העצמי [?]; כלומר: האם חברה מפסידה עלולה לאבד את רישיונה לניהול תיקי השקעות, אם יירד ההון העצמי שלה אל מתחת ל-200,000 ש"ח ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 [להלן - "החוק"] קובע, בסעיף 7 בו, כי הרשות לניירות ערך תעניק לחברה רישיון לניהול תיקים, אם עומדת החברה בדרישות הנקובות בסעיף - אשר כוללות, בין היתר, גם צורך בהון עצמי מזערי.

נוסף על זאת - נקבע, כי יותקנו תקנות בדבר ההון העצמי. על כן - לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התש"ס-2000 [להלן - "התקנות"] יש תוקף משפטי ולא הוצאו שלא כדין.

עיון בתקנות מראה, כי - כשמדובר בחברה - לא יפחת ההון העצמי, כאמור בשאלה, מ-200,000 אש"ח.

המונח "הון עצמי" אינו מוגדר בתקנות; אולם החוק מפנה אותנו אל חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כדי להבין הגדרה זו.

חוק ניירות ערך מגדיר "הון עצמי" כדלקמן:

"הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים."

אין חולק, כי העקרונות והכללים החשבונאיים קובעים, כי הונה העצמי של חברה כולל גם את הפסדיה.

לכאורה, בזה אמורה להסתיים תשובתי. אך הנני מפנה את השואל לסעיף 10 לחוק, אשר על פיו הרשות לניירות ערך רשאית (ולא חייבת) לבטל רישיון; וזאת, רק כאשר ניתנת לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו. דהיינו: בסוגיה זו, אשר אומנם היא בעייתית, עדיין קיימת לבעל הרישיון האפשרות להוכיח, כי אי עמידה בדרישת ההון העצמי היא אי עמידה זמנית (אם כך, אכן, הדבר); וייתכן, כי הדבר יאפשר לרשות לניירות ערך להקל עם החברה.

המשיב - מנהל את מחלקת פרט ואופציות במשרד bdo זיו האפט, רואי חשבון.